Mittwoch, 6. November 2013

ما خواستار غیر مجاز شمردن سایتهای شاخص مجاهدین مثل mojahedin.org هستیم

از مسئولین بالاترین می خواهیم سایتهایی همچون 
مجاهدین mojahedin.org؛ 

شوراي ملي مقاومت ايران

iranncr.org
و... را که بصورت اسپم وار و سازمانی توسط آی دی های تکراری و مشخص سایت را مورد هجوم قرار داده و به توسط همین آی دی ها خبرهای 
خود را داغ می کنند را در لیست غیر مجاز خود قرار داده و یکبار برای همیشه تکلیف سایت را با این گروهک مشخص کند.