Dienstag, 18. Juni 2013

همه مردم به خیابان ها و میدانها ریخته و به جشن پرداختند

در تهران هفت حوض ونک  شهرک غرب مملو از کسانیست که در پوست خود نمیگنجند